Ymlaen at y Gymru Rydd, Werdd, Gymraeg: penwythnos o drafod a chymdeithasu

£0£20

YMLAEN AT Y GYMRU RYDD, WERDD, GYMRAEG: PENWYTHNOS PRESWYL CYMDEITHAS YR IAITH 

31 Mawrth-2 Ebrill 2023

Byncws Fferm Morfa, Llanrhystud

Mae’r Gymdeithas yn trefnu penwythnos o drafod a chymdeithasu o 6.00, nos Wener, 31 Mawrth i amser cinio, dydd Sul, 2 Ebrill eleni.

Bydd trafodaethau amrywiol yn digwydd ar y nos Wener a’r bore Sul yn y Byncws, ond byddwn yn symud i Neuadd Llanrhystud ar y dydd Sadwrn ar gyfer digwyddiad agored o dan y teitl ‘Grym, Gweithredu, Gobaith: diwrnod o ddigwyddiadau gan Gymdeithas yr Iaith sy’n edrych ymlaen at y Gymru Rydd Werdd Gymraeg’ ac yn cynnwys sesiynau ar:

  • maniffesto’r Gymdeithas ac ymateb i’r Cyfrifiad
  • protestio: gwybod eich hawliau
  • gwerthuso’n hawliau iaith a thrafod camau nesaf ein hymgyrchu

Dyma gyfle arbennig i gyfrannu at waith y Gymdeithas a thrafod sut mae symud ymlaen yn dilyn canlyniadau’r Cyfrifiad diweddar. Cyfle hefyd i gymdeithasu a ddod i adnabod eich cyd-ymgyrchwyr yn well.

Cynigir y penwythnos i aelodau’r Gymdeithas am bris gostyngol: £20 am y penwythnos cyfan (croesawn unrhyw gyfraniadau ychwanegol yn ôl eich gallu). Mae’r pris yn cynnwys gwely a brecwast – byddwch chi’n gyfrifol am bob pryd arall. Nid ydym am rwystro unrhyw aelod rhag fynychu’r penwythnos, felly os nad ydych yn gallu fforddio’r swm hwn, mae croeso i chi fynychu am ddim. Mae croeso hefyd i chi fynychu heb aros ond gofynnir i chi dal archebu lle er mwyn i ni wybod faint o bobl i ddisgwyl.

Noder bod lle i hyd at 18 person aros yn y lleoliad, a bydd gofyn i chi rannu ystafell (mae tair ystafell wely gyda thri gwely bync ym mhob un).

Y dyddiad cau ar gyfer archebu lle ar y penwythnos (gyda neu heb lety) yw dydd Iau,  23 Mawrth.

Byddwn yn anfon yr amserlen atoch pan fydd y trefniadau yn derfynol.

Ymaelodwch â ni

Ymaelodwch â’r Gymdeithas i wneud gwahaniaeth i’r Gymraeg, nawr. Gallwch ymaelodi am gyn lleied â £1 y mis.

Ymaelodi